تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

من که گفتم جدی میمیرم منو شوخی نگیر
رفتی عاشق کردی شهرو با چشای بی نظیر
گفته بودم این جنونو 
دیگه از من پس بگیــر نه پس نگیر
تو همیشه عین لبخندای توی عکستی
 حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی
من دلم میخواد بیای اما تو هر جوری راحـــتی 
من قول میدم یا میرسم به تو 
یا میــمیــــرم دو روزه بعد تو
مریض نیستم دیوونتم
 فقط قول میدم چیزی نخوام ازت
من قول میدم چیزی عوض نشه 
قول میدم حال تو بد نشه
بذار مردم هرچی میخوان بگن
 بمون پیـشم حالا که موقشه
خیلیا عاشق شدن هیشکی شبیه ما نشد
 خیلیا رفتن کسی نصف منم تنها نشد
سعیمو کردم فراموشت کنم امــا نـــشد
قلب سرد منطقیم حالا خرافاتی شد
 گریه هامو خندهام دیگه باهم قاطی شد
گرچه میدونم همینم
 واسه تو عادی شـــده عادی شده