تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

دست به دعا بردن من
اسمتو آوردن من فایده نداره
بس که خطا کرده دلم
خدا رهام کرده گلم دوسم نداره
اشک من نریز که آبروم نریزه
میره از پیش من اونکه عزیزه)2
دست به دعا بردن من
اسمتو آوردن من فایده نداره
بس که خطا کرده دلم
خدا   رهام کرده گلم دوسم نداره
میره و اما بهش خوبی نکردم
ای خدا چرا ازش دوری میکردم
دست به دعا بردن من
اسمتو آوردن من فایده نداره
بس که خطا کرده دلم
خدا رهام کرده گلم دوسم نداره
اشک من نریز که آبروم نریزه
میره از پیش من اونکه عزیزه)2