تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

کاش از اول می دونستم  تو ماله دیگرونی 
کاش از اول می فهمیدم تو با من نمیمونی
کاش از اول مـی دونستم  تو سهم من نمیشی 
 کاش می فهمیدم که تو از عشق من گریزونی
از فکر و قلبم تو نمیری
 که به همین زودی تو اون فرشته پاکی
 که من فکر می کردم نبودی
میدونم هرجا که هستی 
با هرکسی نشستی به راحتی فراموشم میکنی
 تو به زودی این همه عاشق بودم
 تو نفهمیدی با تو صادق بودم تو نفهمیدی
من که عاشق بودم 
تو نفهمیدی با تو صادق بودم تو      نفهمیدی
کاش از اول می فهمیدم  
تو مغروری کاش میدونستم از دنیای من دوری
کاش آروم آروم از قلب من میرفتی
 چه  دروغای شیرینی به من میگفتی