تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

وایسا، باید جواب قلبی که عاشق کردی رو بدی
وایسا، هنوز یه چیزایی مونده 
که باید به من بگـــــــــــــــی
وایسا، باید تموم خاطره هامو به من پس بدی
وایسا
نمیتونی هر وقت اینجوری به سرت زد بری
وایسا
توام  باید مثل خودم دیوونه شی بعد بری
وایسا
توام باید هر وقت این بلا سرت اومد بری
بی تو من دق میکنــــــــــــــم نرو
بری هق هق میکنم نرو
نذار اینجوری تموم بشه
تو رو عاشق میکنم نرو
بی تو من دق میـــــکنــــم نرو
بری هق هق میکنم پس نرو
نذاراینجوری تموم بشه
تو رو عاشق میکنم نرو
با تو من خاطره دارم صبر کن
بی تو من بی کس و کارم صبر کن
اگه تو کم بشی از تو دنیام
کاری با دنیا ندارم 
صبر کـــــــــن، صبر کن، صبر کن
بی تو من دق میکنــــــــم نرو
بری هق هق میکنم نرو
نذار اینجوری تموم بشه
تو رو عاشق میکنم نرو
بی تو من دق میـــــکنــــم نرو
بری هق هق میکنم پس نرو
نذار اینجوری تموم بشه
تو رو عاشق میکنم نرو