تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

حرفایه در گوشی اون همه 
بازی ها و خنده ها رو یادته
ساعتا خیره به هم فقط فکر به آینده رو یادته
چی بود و چی شدپ کی باختو کی برد
همه چیو خراب کردی سر حرفایه پوچو بی خود
تــــــــــو چه راحت بد شدی از کنارم رد شدی
تو دیگه عاشق نیستی اون آدم سابق نیستی
اما دلم واست تنگ میشه آره بازم دلم تنگ میشه
با ینکه هیچی نیست مثله همیشه
با اینکه دیگه نیستم من پیشت
اما دلم واست تنگ میشه
دلم تنگ میشه هه هی , هعی
یخ زد اون عشقی که بین ما بود
پر زد خوشبختی از رو شونه هامون
قلبت سیاه شد عمرم تباه شد
عشقت سراب شد حالم خراب شد
تو توی بیراهه رفتی سمتی که اشتباه رفتی
تو دیگه کشتی فردامو گرفتی ازم دنیامو
اما دلم واست تنگ میشه  آره بازم دلم تنگ میشه
با اینکه هیچی نیست مثله همیشه
با اینکه دیگه نیستم من پیشت
اما دلم واست تنگ میشه
دلم تنگ میشه هه هی , هعی