تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

بزن بارون، ببار آروم به روی پلکای خستم
بزن بارون تو میدونی هنوزم یاد اون هستم
با اینکه رفـــت و پژمردم هزار بار از غمش مردم
ولی بازم دوسش دارم  فکرش تنها نمی ذارم
بزن بارون، ببار آروم به روی پلکای خستم
دارم هرشب میام از خونه بیرون
هوای خونه سنگینه
من هر شعری که این روزا نوشتم
 از تو غمگینم  بازم با گریه خوابم برد 
بازم خواب تورو دیدم دوباره
چقدر غمگینم و تنهام
چقدر میخوام که باز بارون بباره