تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا
 این ـــــ که با من باش   کنار من تنها ا ا ا ا ا
کنار من تنها ا ا ا ا کنـار من تنها
از اولین جمـلت فهمیده بودم زود
عشقای قبل از تو سوء تفاهم بـود
اونقدر میخوامت همه باهات بدشن
با حسرت هر روز از کنار ما ردشن
حالم عوض میشه حرف تو که باشه
اسم تو بارونه عطر تو همراشه
اون گوشه از قلبم که مال هیچ کس نیست
کی با تو آروم شد اصلا مشـخص نیست