تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

بکش منو ولی نذار که من توی دلت بمیرم
اگه دلت جهنمه میسوزم و بهشت نمیرم
این عاشقی شاید برات گرون تموم بشه
 میدونم
من از خودم دارم این انتقام سختو هی میگیرم
جون دلم تویی جون دلم نرو
 که رفتنت غمو میذاره تو دلم
حوصله کن به پای این دل بی صبر و حوصلم
همه کسم همه دنیای من 
خلاصه میشه تو نگات از آخرش نگو
دق میکنم یه چشم بهم زدن  بیشتر شه فاصلم
به همه خوبیات قسم  بی تو من توی مخمصم
هر چقدر با تو کاملم تو که نباشی ناقـصم من
جون دلم