تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

چشمان تو در قلب من فرمانروایی میکند
این نبض تندم خبر از بد ماجرایی میکند
اتش زنی بر جان من در هرنفس با هر نگاه
من که گرفتار تو ام دیوانه جان با من چرا
دیوانه جان با من بمان ابرمو گرفته بی تو اسمانم
قایقم غمت شکسته بادبانم ـــ
دیوانه جان با من بمان بی تو همدم خزانم