تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

نام جاوید وطن صبح امید وطن
چهره کن در آسمان همچون مهر جاودان
وطن ای هستی من شور و سرمستی من
جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم
همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم
بشنو سوز سخنم که نوا گر این چمنم
همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش نغمه زنان   ز صلابت ایران جوان