تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ای تو همزبون با من   بمون 
ای تو همصدا با من  بخون  بخون بخون
ای خورشید مهربون 
به ابر آسمون بگو به حال  من بباره
شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره
خورشید مهربون به ابر آسمون بگو 
به حال من بباره
شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره 
بیاره    بیاره
تویی شور آواز من  تویی شوق پرواز من
تویی نغمه ساز من  تویی تو آغاز من
ای زندگی تو بگو نغمه سازم بی تو شوری نداره
این دل اسیرم از تو نگارم طاقت دوری نداره
نداره    نداره
.