تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

سلام چقد آشنایی برام 
دستمو بگیر از تنهایی درام
نمیدونی من عاشق توام
من کنار تو تو آتیشم اصلا انگار نه انگار زمستونه
حالم خوبه و دیوونه 
بری زمستون پشت زمسـتونه   من عاشق توام
دنبالت دویدم تا پیدات کردم 
بعدش زل زدم بهت انقد نگات کردمو
رنگم پرید تا صدام کردی
 آخه با این دل بی صاحاب تو چیکار کردی بگو
تو فالم افتادی بهمنی کم حرف هفتادی 
آره فقط تو قلق دلـمو بلدی
ای دیوونه من حالم با حالت میزونه
 هر کی عاشق باشه میـدونه     حالم چه حالیـه
این حالی که دارم نیس عادی
 الان که رو به روم ایسـتادی   انگار خیالـیه
نمیدونی چقدر صبر کردم مال خود خودم باشی
هی میگفتم که عین خودم حست باشه کاشکی 
تو نمیدونی من عاشق توام
نمیدونی چقدر دوست دارم
 الان بگی بیا مال هم باشیم
دوست دارم فال بگیرم و تو طالعم باشی
 نمیدونی من عاشق توام
دنبالت دویدم تا پیدات کردم
 بعدش زل زدم بهت انقد نگات کردمو
رنگم پرید تا صدام کردی 
آخه با این دل بی صاحاب تو چیکار کردی بگو
تو فالم افتادی بهمنی کم حرف
 هفتادی آره فقط تو قلق دلمو بلدی
ای دیوونه من حالم با حالت میزونه
 هر کی عاشق باشه میـدونه    حالم چه حالیـه
این حالی که دارم نیس عادی
 الان که رو به روم ایستادی         انگار خیالیه