تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

انقدر چهرت پر احساسه که دردامو میبره
حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتر
انقد زیباست لبخندت که اخمامو میشکنه
من خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه
واسه یه بار بشین به پای حرفام 
از ته قلبم تو رو میخوام
وابستت شدم و به تو کردم عادت دیوونتم عشقم
تو باید مال من باشی مال من باشی
انقد مهربونی که هیشکی نمیخواد از تو بگذره
حسی که من دارم نسبت به تو
 از یه عشق  ساده بیشتر
انقد دل نشینه خیالت که هر لحظه ای با منه
من زنده ام و نبضم فقط با وجود گرم تو میزنه