تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تمام دنیا تو قعر دستات 
خلاصه میشه واسه همیشه
دیوونه میشم راهیه راهت
 این خونه میشم دیوونه میشم
تا آخرین لحظه ی عمرم  عشقتو تو بغل میگیرم
اون لحظه ای که دستام جدا شه 
بدون که آروم دارم میمیرم
یک شبو یک روز با تو نفس بود 
بعدش تمامه دنیا قفس بود
حیف ندونستی منم مثه تو  
تو کنج رویا عاشق دریام
تو کنج چشمات می خونه داری
یه قلب ما دیوونه داری
اگر که دیدی تنهات میذارم 
منم یه لب دیوونه دارم
تا آخرین لحظه ی عمرم  عشقتو تو بغل میگیرم
اون لحظه ای که دستام جدا شه 
بدون که آروم دارم میمیرم
یک شبو یک روز با تو نفس بود 
بعدش تمام دنیا قفس بود
حیف ندونستی منم مثه تو  
تو کنج رویا عاشق دریام