تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تسخیر کردی روح این تنهای عالم رو
دیوانه کردی چشم روشن های عالم را
پاکت به پاکت در نبودت دود میکردم
بیتابی تلخی کشیدن های عالم را
بی هیچ شک و شبهه ای  این یک روز خواهد کشت
فکر کنارم بودنت زن های عالم را
دستم به دامانت من از عشق تو میترسم
آلوده خواهد کرد دامن های عالم را
با بودن تو دم به دم پر کرده اند انگار
نادوستانم جای دشمن های عالم را
بی هیچ شک