تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بده دستات و به من تا باورم شه پیشمی
میدونم خوب میدونی تو تار و پود و ریشمی
تو که از دنیا گذشتی واسه یک خنده ی من
چرا من نگذرم از یه پوست و خون به اسم تن
تو خیالمم نبود دوباره عاشقی کنم
ممنونم اجازه دادی با تو زندگی کنم
نمیدونم چی بگم که باورت شه جونمی
توی این کابوس درد رویای مهربونمی
می دونی با توپرم از شعر و ستاره
میدونی بی تو لحظه حرمتی نداره
می دونی در تو این خدا بوده که تونسته
گل عشق و بکاره وقتی حتی پیشمی
دلم برات تنگ میشه باز عشق تو تو لحظه ها
حادثه ساز و قصه ساز به جون خودت که بی تو
از نفسهام هم سیر میشم نمیدونم چی میشه
بد جوری گوشه گیر میشم 
ممنونم که بچه بازی هامو طاقت میکنی
هرچقدر بد میشم اما تو نجابت میکنی
هرکجای دنیا باشم با منی و در منی
نگران حال و روزم بیشتر از خود منی