تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

آتیشه تو قلبم گیجم هنوزم
منو میخوای یا نه
آشوبه دل من قلبمو نشکن
بگو میای یا نه ، یا نه ، یا نه
رفتی ولی با رفتنت ـــــ حس من کمتر نشد
خواستم فراموشت ـــــ کنم اما باز آخر نشد
گفتی که برمیگردی و ـــــ قلب من باور نکرد
اون خنده های آخرت حالمو بهتر نکرد
رفتی ولی با رفتنت ـــــ حس من کمتر نشد
خواستم فراموشت ـــــ کنم اما باز آخر نشد
گفتی که برمیگردی و قلب من باور نکرد
اون خنده های آخرت حالمو بهتر نکرد
گفتم یه چند وقت بگذره
که عشقت از یادم بره دیوونه رفتی ولی نیومدی
زخمی که به قلـبم زدی میمونه
گفتم یه چند وقت بگذره
که عشقت از یادم بره دیوونه رفتی ولی نیومدی
زخمی که به قلبم زدی میمونه دیوونه
رفتی ولی با رفتنت ـــــ حس من کمتر نشد
خواستم فراموشت ـــــ کنم اما باز آخر نشد
گفتی که برمیگردی و ـــــ قلب من باور نکرد
اون خنده های آخرت حالمو بهتر نکرد
رفتی ولی با رفتنت ـــــ حس من کمتر نشد
خواستم فراموشت ـــــ کنم اما باز آخر نشد
گفتی که برمیگردی و ـــــ قلب من باور نکرد
اون خنده های آخرت حالمو بهتر نکرد