تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

خواستم بمونی پیشم بد تر شد
یکم خودمونی شم بد تر شد
هر کاری کردم توجهت  بهم کمتر شد
دستای سردتو گرفـتم سرد تر شد
سرد تر شد اووووووو سرد تر شد
خواستم بذارم برم که شاید دلت تنگ شه نشد
شوخی میکردم میگفتی که نداری حوصلشو
این آخریا خیلی بد شده بودی عزیزم
سرد شده بودی عزیزم
نمیشه اشکام نریزن بی تو بدجوری مریضم
گفتم بذارم برم که جام خالی باشه چند وقت
شاید یه جا تو دلت باشه واسه قلبم
خواستم باشم دورت بگردم نشد
گفتم دور و ورت باشم یه وقت یادت نره منو
خواستی بری من گرفتم بازم جلو درو
خواستم باشی تو پیش منو نشد
نشد که دستات دور گردنم گره بشن و حرفات
پره درد عمدا دلو بشکن صد بار گفتی
که راهمون دوره دعوا
چون تیکه پاره و خونه بحث و دلشوره
بینمونهههه بینمـونه اوووووووووووو
خواستم بمونی پیشم ، بد تر شد
یکم خودمونی شم ، بد تر شد
هر کاری کردم توجهت بهم کمتر شد
دستای سردتو گرفتم سرد تر شد
سرد تر شد اوووووووو سرد تر شد