تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:B

یه روز سیاه یه روز سپید  یه روز زرد
یه روز غروب غم گرفــته ی سرد  یه روز برای تو
که شاعرانه س   یه روز برای من که بی ترانه س
یه روز تویی روزی که شب نمیشه  یه روز منم
ابری تر از همیشه
یه روز منم اسیر خاک تبعید  یه روز تویی اونور
خواب خورشید  تو چشم من  تویی که آسمونی
تو خواب من  تویی که  مهــربونی
تویی که واژه واژه دلـنشینی هنوز عزیز
هنوز عزیز ترینی هنوز به یاد تو
به یاد خونه  گل میکنن  شعرای  عاشقونه
هنوز به یاد تو بهار , بهاره  هنوز صدام
عطر صداتو داره  فقط نذار شاعر شب  بمیره
نذار صدام  رنگ عزا بگیره
اگه میسوزه شب شاعرانه  فقط نذار
بمیره این ترانه