تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نمیبینی چجوری موندم تو تنهایی
نمیدونی دلم میگیره یه وقتایی
یه وقتایی این دلم بدجوری میگیره
همون وقتا که معلوم نیست تو کجایی
نمیتونی انکار کنی خوب بودنمو
باشه قبوله اصلا گوش بده به حرفم با توامو
برو تو گشت بدهکار نیست  هیچوقت به حرفام
باشی نباشی دیگه فرقی نداره همون آدم تنهام
دیوونه من که عاشق شدم  عاشق شدم دوباره
این بغض من کاری کرد  شب و روز بارون بباره
دیوونه من که باعث شدم  عشق بره از این خونه
اینجا فقط یه سلوله که یه دیوونه توش زندونه
دیوونه من که عاشق شدم  عاشق شدم دوباره
این بغض من کاری کرد  شب و روز بارون بباره
دیوونه من که باعث شدم  عشق بره از این خونه
اینجا فقط یه سلوله که یه دیوونه توش زندونه
دستم واست یه ذره نمک نداشت
بی معرفت شدی مثل بچه رفتی بی من
چقدر تو این عشق کوتاه 
فقط شدی واسه من یه ســـــــــــــــــد