تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت
تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت
هزارو یک رنگی عزیز دروغ و نیرنگی عزیز
واسه دل عاشق من بد نامی و ننگی عزیز
راهمو کج کردی عزیز عشقمو رد کردی عزیز
خودت ندونستی چی کردی با ما 
بد کردی عزیز(2 x)
یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم
تورو خدا زخمم نشو که تیکه پارس بدنم
تو عین ناباوریام تو هم شدی یه زخم نو
هیچ نمیخوام مثل تو شم 
از جلوی چشمام بررو(۲x)