تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

کویرم یه کویر خشک و تنها
کویر هم صحبتش باد و سرابه
ﮐﻮﯾﺮ روﯾﺎی درﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺮش ﻧﯿﺴ
ﭘﺎی ﻗﺼه اﻢ ﺑﺸﯿﻦ ﺣﺎﻟﺧﺮاﺑﻪ
درﯾﻎ از ﯾﻪ ﺟﻮوﻧﻪ ﺗﻮ وﺟﻮدم
ﺗﻤﻮﻣﻪ رﯾﺸﻪ هام ﺑﯽ ﺑﺮگ و ﺑﺎره
از اشکای خودم سینم ترک خورد
ﺗﻨﻢ از دور ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮره زاره
ﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ دورﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﻣﯿﺎرم
ﺑهـﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ آروم ﺑﮕﯿﺮم
ﻧﻪ درﯾﺎ دورﻣﻪ ﺗﺎ ﻏﺮق ﻣﻦ ﺷﻪ
ﻧﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺸﻢ اوﻧﺠﻮری ﺑﻤﯿﺮم
ﺟﻮون ﺑﻮدم ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻨﮕﻼﯾﯽ
ﮐﻪ اﻻن ﺳﺮ راهـﺖ رو ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮ راهـﺖ ﺗﻤﻮم ﺟﻨﮕﻼ ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎت رﻧﮓ درﯾﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﻦ
ﺑﺰن ﺑﺎرون دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘ
ﯾﻪ ﺷﺐ ﺑﻐﻀﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﮑﺮت ﻣﻨﻮ ﺑﺮد
از اون ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ  هـﻤﻨﺸﯿﻨﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﺳﺮم هـﺴﺖ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا رو ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﯾﻪ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺧﻮاب دﯾﺪم
داره ﺑﺎرون ﻣﯿﺎد از اﺑﺮ ﻣﺮده
ﯾﻪ روز ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ وا ﮐﺮدم ﻧﺒﻮدی
دﯾﺪم ﺳﯿﻞ اوﻣﺪه دﻧﯿﺎﻣﻮ ﺑرده
ﺗﻮ ﻣﺮداﺑﻮ ﯾﻪ درﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺮت ﺑﻮد
دﻟﻢ درﯾﺎ ﺷﺪو رﻓﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪی
ﺗﻮ رﻓﺘﯽ رد ﺑﺎروﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮی
ﺗﻮ رﻓﺘﯿﻮ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪی
ﮐﺴﯽ از ﺧﻠﻮﺗﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه
ﮐﻮﯾﺮ از ﺧﻠﻮﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﺮه
ﮐﻮﯾﺮ روﯾﺎی درﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺮش ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﮐﻮﯾﺮه
ﻧﻪ ﮐﻮهـﯽ دورﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﻣﯿﺎرم
ﺑهـﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ آروم ﺑﮕﯿﺮم
ﻧﻪ درﯾﺎ دورﻣﻪ ﺗﺎ ﻏﺮق ﻣﻦ ﺷﻪ
ﻧﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺸﻢ اوﻧﺠﻮری ﺑﻤﯿﺮم