تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من همینم هرکی هستم هرچی هستم به خدا پای
نگاهت تا نفس دارم نشسته ام
اگه تنها اگه سردم مثل پائیز اگه زردم
 ــــــ همه ی عمر مو بی تو ) اگه تنها
 سر2 (  میکردم شبها رو به جون خریدم
تا که ماهشون تو  باشی  نفسهامو
به تو میدم تا پناهشون تو باشی واسه
گریه کردن ای عشق
دیگه اشکا کم   میارن ـــــ بی تو تنهائیا )
بازم دارن اینجا پا   میزارن)2