تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

گل نازم تو با من مهربون باش
 واسه چشمام گل رنگین كمون باش
اسیر باد و بارونم شب و روز
گل این باغ بی نام و نشون باش
من عاشقی دل خونم  شكسته ای محزونم
پناه این دل بی آشیون باش
 دلم تنگه تو با من مهربون باش
گل نازم بگو بارون بباره
كه چشماتو به یاد من میاره
تماشای تو زیر عطر بارون
چه با من میكنه امشب دوباره