تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ای امون از اون روزی که 
برسه دستای خالیمونم پر بشه
دوباره باز به عشق تو باغچه خونمونم گل بده
روشن کن شمعارو بیار  برام جمع کن من خرابو بیا
رومو کم کن دیگه  به هر حال من پررو میخوامت
تو قلبت یه ریزه برام 
جا وا کن همون گوشه کنارا یه
نگاه کن تهش این دیوونه یه جوری میاد بهت
بیا آرومم کن بیا منو جمع کن بیا
این منه سرگردونو بازم تو کمک کن بیا
بیا ببین حالم چشه ببین این ادم چشه
منی که نذاشتم چشای خوشگلت قرمز بشه
بگو در گوشم بگو دوس داری چی بپوشم بگو
همیشه پیشم بمون نذار دوتا شه حرفامون
روشن کن شمعارو