تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

وقتی پاییزو کنارت جا گذاشت
وقتی که رفت و تورو تنها گذاشت
شاید اون موقع بفهمی هیچ وقت
هیچکی اندازه من دوست نداشت 
دوست نداشت  کی مثل تو از تمام دنیا 
منو پابند همین خونه م کرد
کی مثل تو دردمو می فهمید
کی مثل تو منو دیوونم کرد
وقتی بدجوری دلت میگیره 
وقتی گریه دیگه بی تاثیره
کی نوازش می کنه دستاتو
کی مثل من بغلت میگیره