تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

وقتی میری تنهامو نمیگیری دستامو به کی بگم
وقتی میری داغونم حالمو نمیدونم به کی بگم
بعد تو من دردامو غصه های شب هامو
 به کی بگم بدون تو میترسم تو حواست نیست
 اصلا به کی بگم
بیا چشام به این دره بدون تو نمیگذره
 شبایی که خرابه حالم
کجا برم که بعد تو خیابونای شهر 
من نگاتو یاد من نیاره
بیا چشام به این دره بدون تو نمیگذره
 شبایی که خرابه حالم
کجا برم که بعد تو خیابونای شهر
 من نگاتو یاد من نیاره
وقتی میری تنهامو نمیگیری 
دستامو به کی بگم  وقتی میری داغونم حالمو 
نمیدونم به کی بگم
بعد تو من دردامو غصه های شب هامو 
به کی بگم بدون تو میترسم تو حواست نیست 
اصلا به کی بگم  بیا چشام به این دره بدون تو نمیگذره
 شبایی که خرابه حالم
کجا برم که بعد تو خیابونای شهر
 من نگاتو یاد من نیاره
بیا چشام به این دره بدون تو نمیگذره 
شبایی که خرابه حالم
کجا برم که بعد تو خیابونای شهر 
من نگاتو یاد من نیاره