تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

عاشقان رفته اند سوی او بس کن این جستجو
ای دریغ از سفر  کو به کو با من از او بگو
عاشقان رفته اند  در پی معشوق خویش
عابدان سر نهند  در ره معبود خویش
بد به حال کسی   کهچو من تنها بماند
بی صدا گریه کن   گریه کن از بود خویش