تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خودت خواستی که من مجـبور باشـم
برم جایی که از تو دور باشـم
تو پای منو از قلبت بریـدی
خودت خواستی که من اینجور باشم
خودت خواستی که احساسم بشه سرد
خودت خواستی نمیشه کاریم کـرد
می دیدم دارم از چشمات میـفتم
مدارا کردم و چیزی نگفـتم
برام بودن تو بازی نبود و
به این بازی دلم راضی نبود و
از اول آخرش رو می دونسـتم
تو تونستی ولی من نتونسـتم
برات بودن من کافی نبود و
حقیقت این که میبافی نبود و
دارم دق می کنم از درد دوریت
میخوام مثل تو شم اما چه جوری