تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

داری باعث میشی دوریت
چند روزو چند سال شه هه هه
که منـم هر چی بخونم همه میگن فالشه هه
حال خونـدن ندارم من سازم اصلا کوک نیـست
نیستی و به این نبودت هیچکسم مشکوک نیـست
ـــــ    ــــــــ     ـــــــ   داری باعث میشی خونه
بعد تو متروک شه  که منم به بودن اون
خاطرات مشکوک شه  من غرورمو فروختم
به نبـودت چند وقت تو نبودی تا ببیـنی
روحیم از دست رفت