تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

منو مرده تصور کن منو مرده تصور کن
منو مرده تصور کن منو مرده تصور کن
چقدر دنیا بده بی تو چه احساس نفس گیری
شکنجت میکـنن دائم ولی انگار نمیـمیری
چقدر تلخه که میدونی تموم عمر که تنهایی
چقـدر سخته که میبینم فـقط تو خواب اینجایی
فراموشم کن اونجوری که تو تو خاطرم هستی
همونقد که تو هـمراهی و من هرجا برم هستی
به تعداد نفس هایی که با هق هق گره خورده
فراموشم کن و دائم بگو رفته بگو مرده
فراموشم کن اونجوری که تو تو خاطرم هستی
همونقد که تو همراهی و من هرجا برم هستی
ــــــ    ــــــــ     ــــــــ     ـــــــ    ــــــــ   ــــــ   ـــــــ
منو مرده تصور کن مثل لبـخند غمگینم
مثل روزایی سردی که کنار تو نمیـشینم
منو مرده تصور کن همین حالا همین لحظه
واسه من زندگی بی تو تظاهر کردن محضه
فراموشم کن اونجوری که تو تو خاطرم هستی
همونقد که تو همراهی و من هرجا برم هستی
به تعـداد نفس هایی که با هق هق گره خورده
فراموشم کن و دائم بگو رفته بگو مرده