تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

بگو  میدونی ـــــ چه حسی دارم
چجوری میـشه به روت نیارم
چرا از عشـقت من خسته نمیشم
به هیچکی جز تو     دلبسته نمیشم
نمیشم نمـیشم
شاید اونم که برات عاشق ترینه
که برا تو بهترینه کی میـدونه
شاید اونم که براش تو بهـترینی
که براش مهم ترینی
کی میدونه کی میـدونه
شاید اونم که برات عاشق ترینه
حالا که عشق تو رفـته توی جونم مث ریشه
مینویسم با نفس هام روی شیـشه
من همونم که کنار تو میـمونم تا همیـشه