تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

همه ی دنیا رو گشتم تا تورو پیدا کنم
تو نباشی نمیشه عشقی دیگه پیدا کنم
پس ازم نگیر نگاتو ، پس نگیر ازم صداتو
جونمو میـدم برا تو میمیـرم
به عشقٍ عشق تو زنده ام
و عشق تو واسم همه چیزمو و نبودنت
 واسم مرگـه
من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم
و فقط معنی عشقــو توی چشم تو میخونم و زنـدگی
بی تو مرگه