تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

 ـــــ رفتی روز مرد تو ـــــ رفتی رز پژمرد
 ـــــ تو رفتی طوفان شد دست باد منو چید برد
 ـــــ تو رفتی سایه ها رفتند از کوچه ها
 ـــــ تو رفتی و بعد تو خورشید موند پشت ماه
 ـــــ تو رفتی شد سیاه قطره قطره ی لحظه ها
تو رفتی در سکوت خوابیدند ساعتا
تو رفتی سایه ها رفتند از کوچه ها
 ـــــ تو رفتی بعد تو خورشید موند پشت ماه
 ـــــ تو رفتی روز مرد تو رفتی رز پژمرد
 ـــــ تو رفتی طوفان شد دست باد منو چید و برد