تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

آخر یکی اومد که دلش با من نبود
جای توعه عاشق  ـــــ مطمئن بودم کم نمیارم
آوردم آخرش باشه  آخر یه روز بد شد
انقدر بد شد که من قدرتو دونستم    ــــ       ــــ
این چه جورش بود
باهمه بودم ولی با تو نتونستم رفتم پی بختم
اما این رفتن گذاشت پا رو گلوم    ـــــ     ـــــ
اونکه بد بودش
تو چرا هیچوقت نیومدی پلوم      ـــــ    ـــــ
از دست من سیری
انقدر راضی به مرگ من نبودی که    ـــــ   ـــــ  ـــــ
اون نمیتونه جای تو باشه
دلش پیش تو کوچیکه پیش تو کو چیکه