تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

راحت به خودت دادی منه بد پیله رو عادت
وای چه کاری میکنه عشق یه آدم با دل آدم    ـــــ
من نمیتونم از تو دور بمونم حتی یک ساعت
چشمای تو یک طرف تموم دنیا یک طرف 
 من باشم و تو باشیو تموم دنیا یک طرف
این روانی هیچ کجا جز پیش تو عاقل نشد
 دنیاشو دادش به تو
نمیدونی چقد آسونه مردن براتو    ــــــ
نمیدونی چقد آرومه حسم باهاتو      ــــــ
تو اومدی همه قانون دنیام عوض شـد
تو اومدی یهو دیوونه دیوونه تر شد
چشمای تو یک طرف