تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

       خدایا . خدایا
خدایا توی دنـیای بزرگت پوســیدیم که
میخواستیم . میخواستیم
میخواستیم مثل این روزو نبیـنیم . که دیدیم که
ناز اون ــ بلای اون ــ حسرت دل . عذاب عالم
هر چی باید همه تک تک بکشن ـ ما کـشیدیم که
هر چی باید همه تک تک بکشن ـ ما کـشیدیم که
زنـدگی میگـن برای زنده هاست . اما خدایا
بس که ما دنبال زنـدگی دویـدیم بریدیم که
زنـدگی میگـن برای زنده هاست . اما خدایا
بس که ما دنبال زنـدگی دویـدیم بریدیم که
وای    بر      ما . وای بر ما
خبر از    لحظه پرواز نداشـتیم
تا میخواستیم لب معـشوق و ببوسیم . پریدیم که
زندگی قصه تلخیست که از آغازش
بس که آزرده شدم ،چشم به پایان دارم
چشـمی به هم زدیم و دنــیا گذشت
دنبال هم ــ امروز و فردا گذشت
  ــ دل میگه باز فردا رو از نو بساز
 ــ ای دل غافل ،دیگه از ما گذشت
 ــ ای دل غافل ،دیگه از ما گذشت
زنـدگی میگـن برای زنده هاست . اما خدایا
بس که ما دنبال زنـدگی دویـدیم بریدیم که
       خدایا . خدایا
خدایا توی دنـیای بزرگت پوســیدیم که
میخواستیم . میخواستیم
میخواستیم مثل این روزو نبیـنیم . که دیدیم که
ناز اون ــ بلای اون ــ حسرت دل . عذاب عالم
هر چی باید همه تک تک بکشن ـ ما کـشیدیم که