تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تورو رنـجوندم با حرفام
چقد حس میکنم تنـهام چه احـساس بدی دارم
از این احساس ـــــ بیزارم
نه نروووووو تنـهام
نذااااار ــــــ  من عاشقتم دییییوونه وار
نه نه نه نرو تنهام نذار  من عاشقتم دیـوونه وار
چی شد چشـماتو رد کردم؟
چی شد من با تو بد کردم؟
نمیدونی نمیدونم  ولی بدجور پشیمـونم
صـدامو میشنوی یا نه؟ صـدای خـستگیهامو
دلم خیلی ــــــ  واست تنگه ببین دسـتای تنـهامو