تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

آخه عاشقم میدونی بگو همیشه میمونی 
 نرو دیوونه ی من میمیـرم
نذار اشکات رو ببینم عزیز نازنیـنم 
 دیگه طاقت ندارم میمیـرم
نرو یکی یک دونه ی من سر بذار روی شونه ی من 
 پیش من دیگه گریه نکن میمیـرم
با دلم دیگه بازی نکن با چشات منو راضی نکن 
 که بری از خونه ی من میمیـرم