تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ریتم 2/4
من کی باشم که بگم  تو بمونی یا بری
من فقـط عاشـقتم تو فقط مسافری
کاش بمیـرم   خب چه فایـده
منو از یاد میبری   تو یه دنیایی واسه من
ولی خب بی خبری  وای چه سخته بی خبری
که بری و من ازت بی خبرم بی قرار باشم و انگار
توو آتیش بپرم