تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

من نباشم كی تو رویا موهاتو ناز می كنه
كی با بالهای شكسته با تو پرواز میكنه
راست بگو من كه نباشم اخمای پیشونیتو
كی میاد دونه دونه با حوصله باز میكنه
من نباشم كی مـیاد ناز نگاتو می خره
كی میاد دنـبال تو تو رو تا خورشید ببره
كی میـگه حق ها همیشه با توئه
واسه ی خاطر تو جون میده پشت پنجره
من اگه نباشم كی واسه همیشه تو رو می پرسته
كی برات میمیره كی نمیشه خسته
كی تو رو میذاره روی دو تا چشماش
كی اگه نباشی میگیره نفسهاش
من اگه نباشم كی واسه همیشه تو رو می پرسته
كی برات میمیره كی نمیشه خسته
كی تو رو میذاره روی دو تا چشماش
كی اگه نباشی میـگیره نفسهاش
من اگه نباشم من اگه نباشـم
من نباشـم كی تحمل میكنه كار تو رو
با رقـیب رفتن و اذیتا و آزار تو رو
تو خودت داور میـدون شو بگو
كیه كه جواب نده تلخی رفـتار تو رو
من نباشـم كی برات قصه میگه تا بخوابی
كی میاد سراغ رویات تو شـبای مهتابی
كی بیداره تا تو خوابت ببره
كی قایم میـشه توی ابـرا كه تو راحت بتابی
من اگه نباشم كی واسه همیشه تو رو می پرسته
كی برات میمیره كی نمیشه خسته
كی تو رو میذاره روی دو تا چشماش
كی اگه نباشی میـگیره نفسهاش
من اگه نباشم كی واسه همیشه تو رو می پرسته
كی برات میمیره كی نمیشه خسته
كی تو رو میذاره روی دو تا چشماش
كی اگه نباشی میـگیره نفسهاش
من اگه نباشم من اگه نباشم