تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

آرزومه که یه لحظه رو به روی من  بایستی
آخه قلبم نگرونه توی شهری که تو نیستی
تو خیال کن  آدمای همه دنیا تـوی شهر 
توی شهر بی تو اما دل من با همه قهره
توی شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته
هر کجا رفتی صدام کن   عزیزم دلم گرفته
شدم اون غریبه ای که  تو نباشی نمی ارزه
دارم از نفس می افتم   مثل یک گیاه هرزه