تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ساکت نشستیو  من عاشقت شدم
موهاتو بستیو  من عاشقت شدم
وقتی نبودیو  عاشق نبودمو
حالا که هستیو  من عاشقت شدم
وقتی نگاه کنی  دیوونه میشمو
موهاتو وا کنی  دیوونه میشمو
میمیرمو به جاش  من عاشقت شدم
دلواپسم نباش  من عاشقت شدم ساکت نشستیو