تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

منو باور کن  تو که دلشو نداری
بری عادت کن به من     من که دیوونتم 
عشقتو ثابت کن به من  یه کم با من باش
بذار خوب باشم  با نگات با حرفات
خوبه من تو چشات آخه زندگی کردنو یادم داد
به من عادت کن  به تو عادت کردم
میدونی بدون تو واقعا بدم این فاصله واسه تو 
ساده است نه من  به من عادت کن 
به تو عادت کردم  میدونی بدون تو واقعا بدم
این فاصله واسه تو   ساده است نه من
من همیشه کنار تو ام نمیتونم بدم دل به جدایی
میدونم میدونم  تو ام مثل منی
میگی نمیتونی باشی  ولی عشقشو داری
میدونم   میدونم  میدونم این حسی
که دارم به تو همیشه تو قلبمه
میدونم میدونم  تو ام مثل منی
میگی نمیتونی باشی  ولی عشقشو داری
میدونم   میدونم به من عادت کن 
به تو عادت کردم میدونی بدون تو واقعا بدم
این فاصله واسه تو  ساده است نه من