تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

از این شهر برو  برو یه جا که زندگی‌ کنی
تو جز خودت  به هیشکی فکر نمیکـنی
غم تو چشمامو حس نمیکنی
فقط برو، همینو  بس  از امشب تورو سپردمت 
به اون که پیـششی   
که واسش از همه چی‌  دست میـکشی
از این به بعد اسم عشق میـشه چی
برو که بد دلم شـکست  شکستن منو نگاه میکنی
تو روزگارمو سیاه می‌کنی
بدون من تو هم دلت میشکنه
داری دوبـاره اشتباه میکنی
چه خاطراتی از تو جا موند برام
چی‌ مونده جز یه قلب داغون برام
به حدی سوختم کنار تو که کاری نمی‌کنه
 دیگه بارون بـراااااااااااااام
از این شهر برو که آروم بشم
نباشی‌ منم تو آرامـشم ــــ   تو آرامـشم
شکستن منو نگاه میکنی
تو روزگارمو سیاه می‌کنی
بدون من تو هم دلت میشـکنه
داری دوباره اشتباه میکنی
چه خاطراتی از تو جا موند برام
چی‌ مونده جز  یه قلب داغون برام
به حدی سوختم کنار تو که کاری نمی‌کنه 
دیگه بارون براااااااااااااااااااااام