تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

وقتی بدونی میره  اونی که روبروته
ادامه ی یه عشقه  ـــــ  که آخـرش سقوطه
چیزی عوض نمیشه  چه با سکوت  چه فریاد
اونی که عاشقم کرد ــــــ باید ادامه میداد
باید ادامه میداد  این لحظه از سکوت 
من و تو دیدنی نیست  بیرحمه اون نگاهت
ـــــ وقتی رسیـدنی نیسـت چیزی عوض نمیشه
چه با سـکوت، چه فریاد  اونی که عـاشقم کرد
ـــــ   باید ادامه میداد  باید ادامه میداد
جز اعتراف به عشقت  هرچی بگم دروغه
این لحظه که غرورم  تصویر یه غروبه
کنار تو به جز عشق   ــــ  چیزی ازت نخواسـتم
به این امید که هیچوقت تموم نمیشی واسم
تموم نمیشی واسم  این لحظه از سکوت
 من و تو دیدنی نیست بیرحمه اون نگاهت ـــــ
وقتی رسیـدنی نیسـت  چیزی عوض نمیشه
 چه با سـکوت، چه فریاد  اونی که عاشقم کرد ــــ
باید ادامه میداد ب اید ادامه میداد