تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

آخ دلم هیشکی کنارت نیست
سرکن با خودت  زیر و رو شو 
دنیا رو زیر و زبر کن با خودت
وقتی می بینی خودت داره  کلافه ات می کنه
از خودت پاشو خودت باشو و سفر کن با خودت
هر زمستون پیش از اینـکه ریشه پابندت کن
شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت
یا بساز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین
یا بسوز و جنگلی رو   شعله ور کن با خودت
سر بچرخونی  مسیر روبروتو باختی
از پل تردید   با قلبت گذر کن با خودت
تنها موندی با خودتبا دشمنت با دوستت
آخ دلم هیشکی   کنارت نیست سرکن با خودت