تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

این که هنوز عاشـقم و این که هنوز به یادتم
این که هنوز یه جا دارم حتی توی خیالتم
این که دارم غرورمو  بدون تو میبازم
من که هنوز با همه چی  به خاطرت میسازم
هنوزم بهت وفادارم  هنوز فکر توئه کارم
بگو جونم که میدونی  که پیشت اعتبار دارم
هنوز از رو نرفتم که  ازت دست برنمیدارم
واسه دوست داشتنت  
این بار دیگه شرطی نمیذارم
این که هنوز فکرتم  و عکست رو دیوار منه
این که هنوز آروم میشم حرفتو هر کی بزنه
این که هنوز تو سینمی  به جای قلبم میزنی
غرقت شدم نمیدونم  که من توام یا تو من