تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

کاشکی می رفتـیم عزیزم من و تو یه گوشه با هم
تو یه کیف به روی دوشت  
من یک کوله روی پشـتم
برای یه هفته یک کم  با تو زندگی می کردم
با تو زندگی   عزیزم بریزم همه زندگیمو
توی کوله ی عشقم  و با تو توی این هوا
که هوای تو کرده دلم  بی تو تنگه قشنگه
برام که نگام  که نگام با نگاه تو باشه و
دست تو باشه کنارم و بردارم و
همه دار و ندار و دوست دارم و
که می دونی اینو آره خوب بلدم
آره خوب بلدم که قدم بزن
بزنم با تو اون همه حرفایی که
ببرم تو رو تا نوک دریایی که
جایی که واسه رفتن تن به تنه
واسه رفتن تن به تنت با منه  حالا ساعت عشق 
عاشق شدنت با منه
که داره دل من با دلت میزنه
به سرم که تو رو ببرم
عزیزم بریزم همه زندگیمو
توی کوله ی عشقم  و با تو توی این هوا
که هوای تو کرده دلم  بی تو تنگه قشنگه
برام که نگام که نگام با نگاه تو باشه و
دست تو باشه کنارم و بردارم و
همه دار و ندار و دوست دارم و
که می دونی اینو آره خوب بلدم
آره خوب بلدم که قدم بزن
بزنم با تو اون همه حرفایی که
ببرم تو رو تا نوک دریایی که
جایی که واسه رفتن تن به تنه
واسه رفتن تن به تنت با منه
حالا ساعت عشق   عاشق شدنت با منه
که داره دل من با دلت میزنه 
به سرم که تو رو ببرم