تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

آهای روزای سوت و کور کوچه ی تنگ بی عبور
دستای خالی دل  پر فردای خوب خیلی دور
دلی نمیمونه واسم   وقتی که سمیه هوا
وقتی قفس زندگیمه  فرار کنم من تا کجا
سر روی بالش میذارم  گریه میاد یاد چشام
بگو به چه جرمی توی این روزا دلی نمیمـونه واسم 
دلخوشیو یاد بگـیرم    وقتی که پر نیست
 تو تنم دنبال پرواز نمـ یرموقتی نفس قیمت جونه 
 بذار تنها بمیـرم   تو یه جوونی میبینی
 ولی من پیرم   فکر نمیکردم زندگی 
مثل یه کابوس شه برام   فکر نمی کردم که
 دلم تنگ شه واسه خندیدنام   دلی نمیمونه